Aktuální ceník

Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby.
Ceník je platný od 8. 1. 2018

A. Obecná část

Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou BLESKmobil. Ceny jsou uvedeny v Kč a zahrnují 21% DPH.

Daňový doklad o spotřebě kreditu pro zákazníky - podnikatele

Od 1. 4. 2017 se mění způsob odvodu DPH u předplacených služeb. U kreditu dobitého po tomto datu se DPH odvádí až při samotném čerpání kreditu za služby operátora, nikoliv jako dosud při jeho zakoupení. Prodejní účtenka o dobití resp. úhradě kreditu už nebude daňovým dokladem. Daňový doklad za čerpání předplacených služeb je zákazníkům vystaven v internetové samoobsluze ve formátu PDF.

Doklad je vystaven vždy za uplynulý kalendářní měsíc, nejdéle však 18 měsíců zpětně (přičemž prvním takto vygenerovaným dokladem bude doklad za duben 2017). Daňový doklad bude vystaven vždy do 15 kalendářních dní od konce zúčtovacího období. V daňovém dokladu naleznete hodnotu čerpaného kreditu za dané období. Do hodnoty čerpaného kreditu se počítá spotřeba kreditu dobitého od 1. 4. 2017 všemi dobíjecími způsoby.

Daňový doklad není vyúčtováním služeb. Není v něm obsažen detailní výpis služeb, obsahuje pouze celkovou částku čerpání kreditu, která podléhá DPH.

Doklad se nevztahuje na následující položky:

Dobití kreditu, spotřeba kreditu na zaplacení zboží a služeb třetích stran, spotřeba bonusového kreditu, včetně počátečního bonusového kreditu na nových SIM kartách, spotřeba kreditu dobitého do 1. 4. 2017, spotřeba kreditu přiděleného při kompenzaci

Výjimky:

Výjimkou mohou být dobíjecí kupóny zakoupené u některého z našich partnerů. Pokud prodejce koupil kupony ještě ve starém režimu před 1. 4. 2017, nepromítne se dobití tohoto kuponu do vašeho zjednodušeného dokladu. U těchto kuponů jako daňový doklad slouží doklad o jejich zakoupení (tak, jak tomu bylo před změnou).

B. Základní služba

BLESKmobil TARIF

Volání do všech sítí v ČRSMS do všech sítí v ČRMMS do všech sítí v ČR
2,50 1,50 5,00 Kč

Při volání v ČR se od spojení hovoru účtuje první celá minuta a pak po vteřinách.

 

ZónaCena za minutu
volání do zahraničí
SMS na zahraniční čísloMMS na zahraniční číslo
A 10,00 5,00 9,50
B 20,00 5,00 9,50

Odeslané zprávy (všechny zóny): SMS za 5 Kč MMS, za 9,50 Kč

Mezinárodním provozem se rozumí provoz na zahraniční čísla (tj. čísla s mezinárodní předvolbou jinou než +420). Seznam zemí s rozdělením do jednotlivých zón je uveden v Příloze č. 1. Účtování v zónách A, B je za započatou minutu a následně po vteřinách.

C. Doplňkové služby

BLESKmobil INTERNET

Na BLESKmobil předplacených kartách je doplňková služba BLESKmobil INTERNET přednastavena. Pokud si účastník neaktivuje jeden z tarifních balíčků BLESKmobil Internet na měsíc, jsou přenesená data zpoplatněna dle aktuálního čerpání sazbou BLESKmobil Internet na den. BLESKmobil Internet na den i tarifní balíčky BLESKmobil Internet na měsíc zahrnují pouze datová spojení uskutečněná na území ČR a v Zóně 1. Datová spojení uskutečněná v sítích zahraničních poskytovatelů v Zóně 2 a 3 se účtují sazbou dle tarifu BLESKmobil VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ.

PORTÁLY ZDARMA: V rámci doplňkové služby BLESKmobil INTERNET jsou internetové stránky vybraných portálů dostupné z mobilního telefonu zdarma. Funkce je dostupná za použití prohlížeče s přímým přístupem na internet; při použití prohlížeče, který používá proxy server (např. Opera Mini, Opera Mobile), bude přístup zpoplatněn. Bezplatná zóna nezahrnuje internetové stránky, na které bezplatné stránky dále odkazují. Portály zdarma: bleskmobil.cz; blesk.cz; isport.cz; auto.cz

 

BLESKmobil
Internet
na den
Objem dat na denCena do konce dneBLESKmobil Portály zdarmaMax. rychlost stahování
Max. rychlost odesílání
50 MB
do konce dne
20,00 0,00 8Mb/s
8Mb/s

Cena je účtována za první připojení v daném kalendářním dni bez ohledu na nastavení mobilního telefonu či množství přenesených dat. Není možné nastavit automatické navyšování dat.

 Objem dat na měsícCena za 30 dnůBLESKmobil Portály zdarmaJednorázové obnovení objemu datAutomatické navýšení datMax. rychlost stahování
Max. rychlost odesílání
BLESKmobil
Internet
na měsíc
100 MB
na 30 dnů
100,00 0,00 50 Kč
za 100 MB
12 Kč
za 20 MB
8Mb/s
8Mb/s
BLESKmobil
Internet MIDI
na měsíc
500 MB
na 30 dnů
200,00 0,00 100 Kč
za 500 MB
12 Kč
za 40 MB
20Mb/s
8Mb/s
BLESKmobil
Internet MAX
na měsíc
1,5 GB
na 30 dnů
300,00 0,00 150 Kč
za 1,5 GB
12 Kč
za 60 MB
20Mb/s
8Mb/s

Tarifní balíčky BLESKmobil Internet na měsíc jsou rekurentní (obnovující se) tarifní balíčky, které jsou aktivovány v okamžiku potvrzení aktivace formou SMS nebo v internetové samoobsluze. Aktivaci provedete zasláním bezplatné SMS ve tvaru INTERNET A na 999340 pro aktivaci BLESKmobil Internet na měsíc nebo MIDI A pro aktivaci BLESKmobil Internet MIDI na měsíc nebo MAX A pro aktivaci BLESKmobil Internet MAX na měsíc. Balíček je po 30 dnech automaticky obnoven. Automatické obnovení neproběhne, pokud zůstatek Kreditu není dostatečný k pokrytí ceny paušálu. Balíček je poté nutné znovu aktivovat.

Čerpání dat nad rámec základního objemu dat, který je obsažen v tarifních balíčcích Bleskmobil Internet na měsíc, je zpoplatněno jednotkovou cenou za navýšení objemu dat. Uskutečnění datového spojení po vyčerpání objemu dat se považuje za výslovnou žádost o navýšení objemu dat. K navýšení objemu dat může dojít opakovaně. Navýšený objem dat má platnost do nejbližšího obnovení měsíčního balíčku Bleskmobil Internet na měsíc. Automatické navyšování objemu dat je možné aktivovat (A) či deaktivovat (D) odesláním bezplatné SMS ve tvaru OBNOVDATA(mezera)A/D na 999340, nebo v internetové samoobsluze. Automatické navýšení objemu dat neproběhne, pokud zůstatek Kreditu není dostatečný k pokrytí ceny za navýšení.

Dojde-li k vyčerpání objemu dat, je možné si odesláním bezplatné SMS ve tvaru INTERNET R na 999340, nebo v internetové samoobsluze, objednat jednorázové obnovení objemu dat dle aktivního tarifního balíčku 100 MB/500 MB/1500 MB. Obnovený objem dat má platnost do nejbližšího obnovení tarifního balíčku BLESKmobil Internet na měsíc. Obnovený objem dat je možné objednat opakovaně.

V případě, že si účastník v průběhu čerpání jednoho z balíčků aktivuje druhý, původní balíček se mu deaktivuje v okamžiku aktivace nového balíčku. Není možné mít současně aktivovány oba balíčky. Při změně balíčku nedochází k vrácení peněz za nevyčerpaný původní balíček.

 

Výhodných 200

Cena za 30 dnů (vč. DPH)Volání a SMS
200 200 volných jednotek

Výhodných 200 je unikátní balíček pro volání a SMS na mobilní čísla poskytovatelů, poskytujících služby elektronických komunikací v ČR, a na pevné linky v rámci ČR. Jedná se o rekurentní (obnovující se) tarifní balíček – aktivace balíčku i každá jeho obnova je potvrzena doručením SMS a od tohoto okamžiku lze využívat volné jednotky v rámci nového balíčku. Balíček je možné aktivovat v internetové samoobsluze nebo doručením bezplatné SMS ve tvaru VYHODNYCH200(mezera)A na telefonní číslo 999340. Období platnosti každého balíčku je 30 dnů od jeho aktivace či posledního obnovení. Okamžikem uplynutí období platnosti balíčku dojde k jeho automatickému obnovení, tedy k plynulému poskytnutí nového balíčku s volnými jednotkami. Pokud v tomto okamžiku není zůstatek běžného kreditu dostatečný k pokrytí celé ceny balíčku, automatické obnovení neproběhne a po dobití kreditu je balíček nutné znovu aktivovat. Automatické obnovení je rovněž možné zrušit doručením bezplatné SMS ve tvaru VYHODNYCH200(mezera)D na telefonní číslo 999340.

Volné jednotky neplatí pro volání a SMS na telefonní čísla se speciální tarifikací, tedy nad rámec BLESKmobil tarifu dle části B ceníku (volné jednotky nelze například využít na informační služby, informační linky, audiotex, DMS ani prémiové SMS). Volné jednotky lze využít výlučně v ČR nebo Zóně 1 (EU), a to pouze pro volání či SMS na mobilní čísla českých poskytovatelů v ČR nebo Zóně 1 (EU) nebo na pevné linky v ČR.

Nespotřebované volné jednotky, pocházející z aktuálního 30denního období, se převádí do prvního následujícího 30denního období, pokud plynule navazuje na aktuální a je zahájeno automatickým obnovením balíčku. Převedené jednotky se v následujícím období čerpají přednostně. Převedené jednotky zaniknou uplynutím prvního 30denního období následujícího po skončení období platnosti balíčku, ze kterého pocházejí, nedojde-li dříve k jejich vyčerpání. Při ukončení balíčku či v případě, že neproběhne jeho automatické obnovení, volné jednotky propadají uplynutím období platnosti posledního balíčku. Za zaniklé či propadnuté jednotky se náhrada neposkytuje.

Za každých započatých 60 sekund volání se spotřebuje 1 převedená či volná jednotka (tj. tarifikace 60+60). Za každou odeslanou 1 SMS se spotřebuje 1 převedená či volná jednotka. Volání a SMS se účtují přednostně z převedených či volných jednotek balíčku Výhodných 200, a to i při volání na čísla zadaná v rámci marketingové akce „Volání na tři“. Pokud dojde k vyčerpání převedených i volných jednotek balíčku Výhodných 200 před skončením období jeho platnosti, do konce tohoto období se další služby elektronických komunikací účtují dle části B a D ceníku.

Výhody balíčku Výhodných 200 je možné čerpat, pokud je zůstatek běžného kreditu větší než nula.

Balíček Výhodných 200 lze aktivovat počínaje dnem 11. 1. 2018.

 

BLESKmobil VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ

BLESKmobil VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ – je doplňková služba umožňující využívání služeb BLESKmobil i v sítích smluvních operátorů v zahraničí (roaming). Službu lze užívat kdekoli na území pokrytém signálem smluvního zahraničního operátora. Na BLESKmobil předplacených kartách je služba BLESKmobil VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ přednastavena.

Ceník roamingu platný od 15. 6. 2017

ZónaVolání v rámci
zóny a do ČR
Příchozí
hovory
SMSMMSData
EU
(Zóna 1)
2,50 0,00 1,50 6,60 spotřeba dat se účtuje jako v ČR
Zbytek Evropy
(Zóna 2)
42,00 24,00 12,00 9,50 240,00Kč / MB
Ostatní
(Zóna 3)
66,00 54,00 12,00 9,50 300,00Kč / MB

 

Druh provozuZpůsob Účtování
Odchozí hovory v zahraničí
 • U odchozích hovorů z jedné zóny do druhé platí cena pro vyšší zónu; např. volání ze Zóny 1 do Zóny 2 je zpoplatněno sazbou dle Zóny 2.
 • Ceny odchozích hovorů v Zóně 1 (EU) jsou účtovány po první půlminutě, poté po vteřinách. Jejich cena je stejná jako za odchozí volání v rámci ČR.
 • Ceny v Zóně 2 (Zbytek Evropy) a Zóně 3 (Ostatní) jsou účtovány za každou započatou minutu od spojení hovoru.
 • Uvedené ceny neplatí pro volání na prémiová čísla a zelené linky.
Příchozí hovory v zahraničí
 • Ceny jsou účtovány za každou započatou minutu od spojení hovoru. Ceny příchozích hovorů v Zóně 1 (EU) jsou zdarma.
Příjem SMS a MMS v zahraničí
 • Bezplatně
Data
 • Ceny jsou účtovány za každý započatý 1 kB připojení k síti GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA. Technologie připojení je závislá na technických možnostech smluvního roamingového operátora.
 • V Zóně 1 (EU) se spotřeba dat účtuje stejně jako v ČR. Toto čerpání platí v rámci BLESKmobil Internet na den a datových balíčků.
 • Při aktivaci roamingu je Účastníkovi pro čerpaná data automaticky nastavena funkcionalita Datový limit. Do Datového limitu se započítávají data čerpaná v Zóně 2 a 3. Datový limit umožňuje vypnutí datového přenosu v okamžiku, kdy Účastník stáhne v rámci datového roamingu objem dat v hodnotě 1650,- Kč s DPH (1363,60 bez DPH). Po vypnutí datového přenosu dosažením Datového limitu je nutné pro další čerpání dat Datový limit zrušit. V rámci jednoho kalendářního měsíce je možné Datový limit aktivovat a deaktivovat opakovaně. Při každé nové aktivaci Datového limitu nebo na začátku kalendářního měsíce se objemový limit počítá od nuly. BLESKmobil odešle Účastníkovi zprávu v okamžiku, kdy dosáhne 80 % a 100 % limitu.
 • U datových služeb, které jsou určeny pro spotřebu v ČR a v Zóně 1, je BLESKmobil oprávněn v případě, že účastník překročí na základě čerpání dat v Zóně 1 v rámci konkrétní objemové jednotky limit stanovený PROVÁDĚCÍM NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) 2016/2286 („Nařízení“), naúčtovat za data spotřebovaná v Zóně 1 nad rámec tohoto limitu příplatek k ceně za příslušnou objemovou jednotku ve výši 0,21 Kč bez DPH za 1 MB dat čerpaných v Zóně 1 Zúčtovací jednotka pro účtování příplatku je 1kB.

Zóna 1 - EU: Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (VB), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie

Zóna 2 - Zbytek Evropy: Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Man, Moldavsko, Monako, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina

Zóna 3 - Ostatní: Všechny zbývající země

 

ZNEUŽITÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ V EU:

Za zneužití služby se považuje užívání služby způsobem, kdy v rámci celkové úhrady za služby elektronických komunikací (odchozí volání, odchozí SMS, data, odchozí MMS) za období 4 měsíce zpětně převáží úhrada za služby elektronických komunikací (volání, SMS, MMS, data) spotřebované v Zóně 1 a účtované na základě cen shodných s vnitrostátními cenami nebo nižších než vnitrostátní ceny. V případě, kdy je služba účtována na základě paušální ceny pro ČR a Zónu 1, se do úhrady připadající na služby elektronických komunikací spotřebované v Zóně 1 započte poměrná část paušální ceny za každý den, kdy je uskutečněno spojení v rámci zóny EU, které je hrazeno v rámci příslušné paušální ceny. V případě, kdy je služba účtována na základě jednotkové ceny určené pro ČR a Zónu 1, se do úhrady připadající na služby elektronických komunikací spotřebované v Zóně 1 započte úhrada za jednotky spotřebované v Zóně 1.

 

D. Ostatní služby a akce

Bezplatné Volání

BLESKmobil zajišťuje bezplatné volání na čísla tísňových linek 112, 150, 155, 156 a 158, dále pak na Linku bezpečí 116111, Hlasovou samoobsluhu *61, na informační linky v ČR s předvolbou 800 a v zahraničí s předvolbou +800. Na telefonní čísla s předčíslím 800 je možno volat pouze pokud není vyčerpán Kredit.

Volání na zákaznickou linku BLESKmobil 267267061 je zpoplatněno standardní minutovou sazbou za volání do všech sítí v ČR.

 

Úkony spojené se Službami

Aktivace, deaktivace služeb a balíčků prčostřednictvím SMS
s klíčovým slovem na číslo 999340
0,00 Kč
Dobití SIM karty na BLESKmobil lince pomocí operátora 20,00 Kč
Zjištění hodnoty kreditu a délky jeho platnosti pomocí
speciálního příkazu ve tvaru *161*#
0,00 Kč

 

Informační služby

Časové informace (+420 606 000 606) 4,80 Kč
Informační linka (Moto info 1224) 10,08 Kč

Minimální zpoplatněná délka volání jsou dvě minuty. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje po vteřinách.

 

14111 (asistence k Žádosti o vyjádření o existenci sítí elektronických
komunikací); 14112 (přesný čas); 14114 (výsledky her Sportka, Sazka,
Š10 a Euromiliony); 14116 (předpověď počasí); 14144 (Tik Tak, s.r.o.)
6,00 Kč

Minimální zpoplatněná délka volání jsou dvě minuty. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje po minutách.

 

Cena za minutu volání od spojení s operátorem 1180, 1181, 1188 34,90 Kč

Za volání na Informační linky 1180,1181 a 1188 se účtuje cena za hovor.
Minimální zpoplatněná délka volání na Informační linky 1180, 1181 a 1188 je jedna minuta.
Po uplynutí min. délky volání se účtuje po minutách.
Informační linky 1180, 1181 a 1188 umožňují následné spojení hovoru, který je ale poté nadále účtován stejně jako volání na tyto linky.

 

 

Platební transakce

BLESKmobil předplacené karty mají automaticky aktivovanou službu zadávání příkazů platebních transakcí. Kreditem z karty BLESKmobil tak lze platit za zboží a služby poskytované partnery BLESKmobil. Seznam partnerů s kontakty naleznete na www.o2.cz/3partner a na www.darcovskasms.cz. Daňový doklad za takto provedenou platbu vystaví na požádání konkrétní partner BLESKmobil.

Tuto službu - zadávat platební příkazy přes BLESKmobil lze zrušit, případně znovu aktivovat na zákaznické lince 267 267 061.

Platební příkazy lze zadávat formou Audiotexového volání nabo zasláním SMS na speciální číslo (Premium SMS, Dárcovská SMS).

Audiotexová volání
Číslo, na které je realizováno Audiotexové volání, má tvar 90X AB CD ZZ, kde X vyjadřuje charakter služby, AB cenu služby za minutu nebo za jedno spojení včetně DPH a CD ZZ identifikuje partnera. Celková převáděná částka je pro předčíslí 900, 906 a 909 určena podle délky volání, sazby za minutu a minimální zpoplatněné délce volání.

Dárcovské SMS (DMS)
Příkaz prostřednictvím DMS je zadán odesláním SMS ve tvaru DMS HESLO na 87777, pokud účastník obdrží potvrzující SMS z čísla 87777. Částka převedená partnerovi činí 30, 60 nebo 90 Kč za jednu DMS. Seznam HESEL pro jednotlivé humanitární projekty naleznete na www.darcovskasms.cz.

Premium SMS
Premium SMS jsou realizovány prostřednictvím zaslání objednacích Premium SMS MO na sedmimístná ( 90z AB XY) nebo pětimístná (90z AB) čísla. Zde Z určuje druh služby, AB partnera a XY částku prováděné platební transakce v Kč.

V případě objednací Premium SMS MO odeslané na pětimístné číslo dává účastník souhlas s odesláním částky nebo více částek partnerovi, pokud partner doručí účastníkovi potvrzující Premium SMS MT z osmimístného čísla ve tvaru 90z AB XYZ, kde XYZ určuje převáděnou částku v Kč. Na základě jedné objednací Premium SMS MO může být účastníkovi doručeno více potvrzujících Premium SMS MT v závislosti na nabídce partnera, přičemž na základě každé potvrzující Premium SMS je převedena částka na účet partnera.

Zasílání potvrzujících Premium SMS MT lze zrušit zasláním Premium SMS MO na číslo, na které účastník zaslal objednací Premium SMS MO, ve tvaru STOP a vypsáním NÁZVU RUŠENÉ SLUŽBY. Zrušení veškerého zasílání těchto potvrzujících Premium SMS MT a odesílání částky služeb poskytovaných účastníkovi na daném čísle provede účastník odesláním Premium SMS MO ve tvaru STOP ALL. Odeslání objednací Premium SMS MO na pětimístné číslo a odeslání rušící Premium SMS je zpoplatněno jako běžná SMS dle účastníkova tarifu.

SMS s doručenkou
SMS s doručenkou je SMS služba poskytovaná na pětimístných číslech začínajících číslicemi 876, umožňující hromadnou automatizovanou komunikaci s příjemcem SMS zprávy včetně zajištění odeslání odpovědi formou SMS od příjemce k účastníkovi.

Cena zprávy na číslo 876X1 s doručením odpovědi příjemce ze stejného čísla (včetně garance zpracování do 10 SMS za 1 sec a odeslání odpovědi do 60 sekund) je 4,90 Kč s DPH (4,05 Kč bez DPH) za obě SMS.

Cena zprávy na číslo 876X2 s doručením odpovědi příjemce ze stejného čísla (včetně garance zpracování do 50 SMS za 1 sec a odeslání odpovědi do 10 sekund) je 12,90 Kč s DPH (10,66 Kč bez DPH) za obě SMS.

Proměnná X v telefonních číslech 876X1 a 876X2 je při použití vždy zastoupena číselnou hodnotou v rozsahu čísel 0 – 9.

 

 

KRÁTKODOBÁ MARKETINGOVÁ AKCE – „ODMĚNA ZA DOBITÍ 50 MB“

Každý účastník, který si v období od 1. 3. 2017 do 31. 8. 2018 jednorázově dobije kredit ve výši nejméně 200,- Kč, získá při každém takovém dobití v tomto období výhodu „50 MB“ (dále jen „Výhoda“).

Podmínky pro zákazníky s vypnutým přístupovým bodem BLESKmobil internet (datová připojení vypnutá na síti):

Zákazníkovi bude výhoda automaticky aktivována a po jejím vyčerpání nebo uplynutí doby trvání Výhody automaticky deaktivována.

SIM karty BLESKmobil mají automaticky zapnutý tzv. přístupový bod pro Internet v mobilu. Pokud si jej zákazníci na vlastní přání zavoláním na zákaznickou linku vypnuli, bude jim při získání Výhody přístupový bod zapnut, aby mohli Výhodu využít. Po vyčerpání Výhody (50 MB) nebo uplynutí doby platnosti Výhody (30 dní) bude těmto zákazníkům přístupový bod k internetu opět vypnut.

Pokud zákazník dobije kredit během 30 dní opakovaně, získá dalších 50 MB s platností 30 dní.

Pro získání výhody na dalších 30 dní je nutné dobít kredit.

Podmínky pro zákazníky se zapnutým přístupovým bodem BLESKmobil internet (datová připojení zapnutá na síti):

1. Zákazníci, kteří využívají denní připojení BLESKmobil Internet na den získají Výhodu jako balíček s 50 MB s platností 30 dní. Po vyčerpání 50 MB nebo uplynutí doby 30 dní se tento balíček deaktivuje a zákazníci budou nadále využívat denní připojení.

Pokud zákazník dobije kredit během 30 dní opakovaně, získá dalších 50 MB s platností 30 dní.

Pro získání výhody na dalších 30 dní je nutné dobít kredit.

2. Zákazníci, kteří využívají jeden z balíčků Internet na měsíc (100 MB), Internet MIDI na měsíc (500 MB) nebo Internet MAX na měsíc (1,5 GB), získají Výhodu ve formě navýšení základního objemu dat, tzn. 50 MB se připočítá k zůstatku MB ve stávajícím balíčku.

Pokud zákazník dobije kredit během 30 dní opakovaně, získá dalších 50 MB.

Platnost Výhody se shoduje se zúčtovacím obdobím příslušného balíčku BLESKmobil internet (platnost Výhody není 30 dní).

Obecné podmínky pro všechny zákazníky:

Výhoda bude účastníkovi aktivována do 24 hodin od dobití a její aktivace bude potvrzena formou SMS.

Výhodu je možné využít pouze pro čerpání dat v rámci ČR a v Zóně 1.

Nevyčerpaná data se nepřevádí.

Výhodu není možné převést na jiné telefonní číslo.

Počet dobití pro získání Výhody v tomto období není omezen.

BLESKmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené BLESKmobil karty nebo odebrat výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 3.2. odst. c)-e) nebo čl. 3.2. odst. k) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací BLESKmobil.

V případě porušení těchto podmínek si BLESKmobil vyhrazuje právo odebrat Účastníkovi výhodu a zároveň z kreditu na kartě BLESKmobil Účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

 

 

Krátkodobá marketingová akce - „Víkendové volání za 1 Kč“

Každý účastník, který si v období od 1. 4. 2015 do 10. 1. 2018 jednorázově dobije kredit ve výši nejméně 200,- Kč, získá při každém takovém dobití v tomto období výhodu Víkendové volání za 1 Kč na 30 dní od dobití (dále jen „Výhoda“).

Výhoda se uplatní na hovory započaté v síti BLESKmobilo víkendech (sobota 0:00 hodin - neděle 23:59 hodin) v době zvýhodněného období.

Počet dobití pro získáníVýhody v tomto období není omezen.

Výhoda bude účastníkovi aktivována do 24 hodin od dobití a jejíaktivace bude potvrzena formou SMS.

Výhodu není možné převést na jiné telefonní číslo.

Platnost výhody je 30 dní od dobití („Zvýhodněné období“).

Cena za volání v rámci Výhody činí 1,- Kč s DPH/min. Cena za volání se účtuje za každou započatou první minutu od spojení hovoru a od druhé minuty hovoru po vteřinách.

Výhoda platí pro volání na mobilní čísla národních poskytovatelů a na pevné linky v rámci České republiky, nelze ji čerpat na Informační linky a speciální čísla. Tato akce platí i v případě, že se zákazník nachází v EU.

Pro získání výhody na dalších 30 dní je nutné dobít kredit.

Pokud zákazník dobije dříve, než za 30 dní od posledního dobití, probíhající Zvýhodněné období se ukončí okamžikem doručení SMS o aktivaci nové Výhody do 24 hodin od dobití a začne platit nové zvýhodněné 30denní období.

BLESKmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené BLESKmobil karty nebo odebrat výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 3.2. odst. c)-e) nebo čl. 3.2. odst. k) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací BLESKmobil.

V případě porušení těchto podmínek si BLESKmobil vyhrazuje právo odebrat Účastníkovi výhodu a zároveň z kreditu na kartě BLESKmobil Účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

 

 

Krátkodobá marketingová akce „Volání na tři“

Každý Účastník BLESKmobil má v období od 5. 4. 2017 do 31. 8. 2018 možnost užívat výhodu dle této akce. Akce je určena pro stávající i nové zákazníky BLESKmobil.

Účastník může získat výhodu volání na zvýhodněná tři účastnická čísla za cenu 1 Kč s DPH / minutu u kteréhokoliv poskytovatele mobilních služeb v rámci České republiky (dále jen Zvýhodněné číslo), takto:

První Zvýhodněné číslo

 • Nastavení
  • Zadáním zvoleného 9ti místného účastnického mobilní čísla v internetové samoobsluze – https://samoobsluha.bleskmobil.cz/selfcare/ v sekci „Volání na tři“ nebo
  • Zavoláním na zákaznickou linku BLESKmobil na čísle 267 267 061, kdy zadání zvoleného čísla provede operátor. Linka je provozována v pracovní dny od 8 do 18 hodin a je zpoplatněna běžnou cenou 2,50 Kč s DPH/min
 • Aktivace
  • Volání na Zvýhodněné číslo se aktivuje po obdržení SMS, potvrzující správné nastavení Zvýhodněného čísla na dobu trvání akce
 • Možnost změny Zvýhodněného čísla
  • Účastník má možnost změny maximálně 1 x za 30 dní v rámci trvání akce a je možné ji provést stejným způsobem jako nastavení nového čísla
  • Změna Zvýhodněného čísla nebude akceptována, dříve, než za 30 dní od data aktivace nebo od data poslední změny Zvýhodněného čísla.

Druhé a třetí Zvýhodněné číslo

 • Nastavení
  • Zadáním zvoleného 9ti místného účastnického mobilní čísla v internetové samoobsluze – https://samoobsluha.bleskmobil.cz/selfcare/ v sekci „Volání na tři“ nebo
  • Zavoláním na zákaznickou linku BLESKmobil na čísle 267 267 061, kdy zadání zvoleného čísla provede operátor. Linka je provozována v pracovní dny od 8 do 18 hodin a je zpoplatněna běžnou cenou 2,50 Kč s DPH/min
 • Aktivace
  • Volání na zvýhodněné číslo se aktivuje vždy po dobití kreditu na SIM kartě Účastníka v minimální hodnotě 200 Kč.
  • Účastník o aktivaci bude informován formou potvrzující SMS
  • Volání na Zvýhodněné číslo je aktivní vždy 30 dní od dobití kreditu a po obdržení potvrzující SMS
 • Možnost změny Zvýhodněného čísla
  • Účastník má možnost změny maximálně 1 x za 30 dní v rámci trvání akce a je možné ji provést stejným způsobem jako nastavení nového čísla
  • Změna Zvýhodněného čísla nebude akceptována, dříve, než za 30 dní od data aktivace nebo od data poslední změny Zvýhodněného čísla.

Zvýhodněné hovory se účtují od spojení jako první celá minuta a pak po vteřinách.

Výhodu nelze převést na jiné telefonní číslo.

Zvýhodněné hovory lze realizovat pouze v případě, že Účastník BLESKmobil se pohybuje na území České republiky, nebo v Zóně 1 (EU). V ostatních případech se tarifikace řídí dle Ceníku – BLESKmobil Volání v zahraničí.

BLESKmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené BLESKmobil karty nebo odebrat výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 3.2. odst. c)-e) nebo čl. 3.2. odst. k) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací BLESKmobil.

Výhoda se vztahuje pouze na volání na koncová mobilní čísla poskytovatelů mobilních telekomunikačních služeb působících na území České republiky, tj na SIM karty, které nejsou umístěny v zařízeních, která umožňují propojování hovorů.

V případě porušení těchto podmínek si BLESKmobil vyhrazuje právo odebrat Účastníkovi výhodu a zároveň z kreditu na kartě BLESKmobil Účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

 

 

KRÁTKODOBÁ MARKETINGOVÁ AKCE - „PŘIDEJTE SE K NÁM“

Nový Účastník, který splní následující podmínky, má nárok na získání bonusového kreditu ve výši 300 Kč.

Účastník si zakoupí novou SIM kartu BLESKmobil v období od 8. 12. 2017 do 31. 12. 2017, do konce tohoto období si ji též aktivuje a následně zašle nejdéle do 31. 12. 2017 do 23:59 hodin unikátní kód, který získá z kuponu na titulní straně novin Blesk a AHA ze dne 8. 12. 2017.

SIM karta se aktivuje uskutečněním volání, zasláním SMS nebo přihlášením k internetu.

Unikátní kód musí být zaslán formou bezplatné SMS ve tvaru BONUS mezera devítimístný kód na číslo 999340 (Příklad SMS: BONUS 012345678).

Bonusový kredit bude účastníkovi připsán do 24 hodin od zaslání SMS a jeho připsání bude potvrzeno formou SMS.

Kód lze využít pouze jedenkrát. Pro telefonní číslo lze využít pouze jeden kód.

Bonusový kredit není možné převést na jiné telefonní číslo ani vyplatit v hotovosti.

Platnost bonusového kreditu je podmíněna platností běžného kreditu a činí maximálně 180 dní.

Bonusový kredit je čerpán přednostně před běžným kreditem a do jeho vyčerpání nelze využívat Informační služby a Platební transakce.

BLESKmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené BLESKmobil karty nebo odebrat přidělený bonus v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 7.1. odst. d) nebo čl. 7.2. odst. b) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydaných BLESKmobil.

V případě porušení těchto podmínek si BLESKmobil vyhrazuje právo odebrat účastníkovi zbytek bonusu a zároveň z kreditu na BLESKmobil předplacené kartě účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

 

 

E. Služby obsahu

Služby obsahu je doplňková služba umožňující aktivaci Uvítacích melodií, SMS/MMS zpravodajství a stažení multimediálního obsahu do telefonu či počítače, a to přes stránky www.o2active.cz, aplikaci O2 Active (pro Android a iOS) nebo přes SMS zprávu (odesláním klíčového slova na číslo 999888). Konečná cena za obsah je vždy uvedena v detailu položky na www.o2active.cz.

Uvítací melodieKč s DPH
Měsíční poplatek 19
Neomezené předplatné – měsíční předplatné 39
Balíček – měsíční předplatné 25
Aktivace Uvítací melodie na 365 dnů Zvuk 10
Veselá hláška 25
Filmová hláška 25
Melodie 25
Změna nastavení Uvítací melodie,  Melodie v sekci "DEMO O2 Zdarma" 0
Aktivace, deaktivace služby, objednání nové Uvítací melodie přes SMS 0
ZvoněníKč s DPH
Polyfonní zvonění 0,00 - 20,00*1
Reálné zvonění 0,00 - 39,00*1
Zvuky 0,00 - 20,00*1
ObrázkyKč s DPH
Tapety 0,00 - 35,00*1
Flashové tapety 0,00 - 40,00*1
Témata 0,00 - 50,00*1
MMS obrázky 15
O2 Active Zábava Club - týdenní předplatné 50
HudbaKč s DPH
MP3 0,00 - 39,00*1
MP3 balíček - měsíční předplatné 80
HryKč s DPH
Hra 0,00 - 119,00*1
O2 Active Mobilní hry Club - týdenní předplatné 70
VideoKč s DPH
Video 25
O2 Active Video Club - týdenní předplatné 35
ČteníKč s DPH
Časopis/noviny 0,00-1400,00*1
E-kniha 0,00-899,00*1
AudioknihyKč s DPH
Audiokniha 0,00-899,00*1
O2 Active KlubKč s DPH
O2 Active Klub - týdenní předplatné 39

*1 Cena je pouze za provedení změny, nikoli za aktivaci služeb.

O2 Active - služby (SMS/MMS zpravodajství)

-         Služby SMS/MMS zpravodajství se vždy objednávají zasláním klíčového slova na číslo 999 888.

 -         Veškeré služby si můžete aktivovat také přímo z mobilního telefonu na adrese www.o2active.cz/zpravydomobilu, kde naleznete veškeré parametry služeb, včetně ukázkového obsahu.

O2 Active - SMS službyKč s DPH
SMS/MMS informační služby a SMS Plus – zaslání požadavku (odeslání textové zprávy) dle tarifu
Svátky SMS (A SVATEK, SVATEK) 1,5
Horoskop SMS (A HOR XXX), Horoskop lásky (A LASKA XXX) 1,3
iDNES Všeobecné zpravodajství (A IDNES V X), ČTK Domácí zpravodajství (A CTK D X), iDNES Ekonomické zpravodajství (A IDNES E X), iDNES Sportovní zpravodajství (A IDNES S X), ČTK Ekonomické zpravodajství (A CTK E X), ČTK Sportovni Zpravodajství (A CTK S X), ČTK Fotbalové zpravodajství (A CTK F X), ČTK Hokejové zpravodajství (A CTK H X), ČTK Mezinárodní zpravodajství (A CTK M X), ČTK Aktuality (A CTK A), Vtipy kameňáky (A KAM), Vtipy (A VTI), Zpravodajství Blesk (A BLESK), Zpravodajstvi Slavia Praha (A SLAVIA), Výsledkový servis ELH pro sázkaře (SAZ), Výsledky Sportky (SPORTKA), Výsledky hry Euromilóny (EURO), Výsledky hry Štastných 10 (STASTNYCH), Sportovní kombi a MMS - Týmové z ELH (A TYM), Všeobecné kombi a MMS - SMS/MMS Hospodářské noviny  (A IHNED), SMS deník Sport (A DENIKSPORTSMS), Zprávy tn.cz (A TN), SMS pranostiky (A PRN) 1,3
ČTK počasí dle regionu (A POC X ), Počasí města (A PCS X), Brouzdání v Teletextu ČT (CT1 X), Cizojazyčné slovníky (SLO XXCA prekladane_slovo), Radarové zprávy (RAD X), Aktuální dopravní situace: Souhrnná (A DOPS X) 2
Aktuální dopravní situace: PodrobnáSMS (A DOP X), Souhrnná SMS (A DOPS X) 3
Erotický horoskop (A HORO) 3
Jízdní řád autobusové dopravy SMS (BUS U V X Y), Jízdní řád ČD (VLA U V X Y), Zpoždění vlaků SMS (ZPO X), Jízdní řád MHD SMS (MHD U V X Y), Partnerský horoskop SMS (A HORP), Horoskop lásky SMS (A HORL), Letové řády (ODLET, PRILET), Kurzovní lístek (A KURZ), Měnový lístek (A MENA), SMS Francouština (A FRA), SMS Italština (A ITA) 3,5
SMS Angličtina (A ANG) 3,2
Nadace (NAD) 14,87
Plné znění zpráv ČTK na fax nebo e-mail 16
Sportovní balíček iDNES (BK SPORTSMS), Zpravodajský balíček iDNES (BK ZPRAVYSMS) 29
Ceny benzínu a nafty (PHM), Čínský horoskop (A HORC), Vtipy Petra Urbana (A URBAN) 7
Pivrncův kalendář (A KAL) 5

*1 Cena je pouze za provedení změny, nikoli za aktivaci služeb.

Příloha č.1.

Mezinárodní volání – Zóna A

NázevCena hovoru
na zahraniční číslo
Způsob účtování
Evropa 10,00 60+1

 

Země spadající do Zóny A:

+355 Albánie +376 Andorra +32 Belgie
+375 Bělorusko +387 Bosna a Hercegovina +359 Bulharsko
+382 Černá hora +45 Dánsko +372 Estonsko
+298 Faerské ostrovy +358 Finsko +33 Francie
+350 Gibraltar +385 Chorvatsko +353 Irsko
+354 Island +39 Itálie / Vatikán +357 Kypr
+423 Lichtenštejnsko +370 Litva +371 Lotyšsko
+352 Lucembursko +36 Maďarsko +389 Makedonie
+356 Malta +373 Moldavsko +377 Monako
+49 Německo +31 Nizozemsko +47 Norsko
+48 Polsko +351 Portugalsko +43 Rakousko
+40 Rumunsko +30 Řecko +378 San Marino
+421 Slovensko +386 Slovinsko +381 Srbsko
+34 Španělsko +46 Švédsko +41 Švýcarsko
+90 Turecko +380 Ukrajina +44 Velká Británie

Mezinárodní volání – Zóna B

NázevCena hovoru
na zahraniční číslo
Způsob účtování
Zbytek světa 20,00 60+1

 

Země spadající do Zóny B:

+7840, +7940 Abcházie +93 Afghánistán +213 Alžírsko +1684 Americká Samoa +244 Angola
+1264 Anguilla +1268 Antigua a Barbuda +599 Antily Nizozemské +54 Argentina +374 Arménie
+297 Aruba +247 Ascension +61 Austrálie +994 Ázerbájdžán +1242 Bahamy
+973 Bahrajn +880 Bangladéš +1246 Barbados +95 Barma (Myanmar) +501 Belize
+229 Benin +1441 Bermudy +975 Bhútán +591 Bolívie +267 Botswana
+55 Brazílie +673 Brunej +226 Burkina Faso +257 Burundi +682 Cookovy ostrovy
+235 Čad +86 Čína +243 Dem. rep. Kongo +246 Diego Garcia +1809 Dominikánská republika
+1767 Dominica +253 Džibuti +20 Egypt +593 Ekvádor +291 Eritrea
+251 Etiopie +500 Falklandy +679 Fidži +63 Filipíny +689 Francouzská Polynésie
+241 Gabun +220 Gambie +233 Ghana +1473 Grenada +299 Grónsko
+995 Gruzie +590 Guadeloupe +1671 Guam +502 Guatemala +224 Guinea republika
+245 Guinea-Bissau +594 Guyana Francouzská +509 Haiti +504 Honduras +852 Hongkong
+56 Chile +91 Indie +62 Indonésie +964 Irák +98 Írán
+972 Izrael +1876 Jamajka +81 Japonsko +967 Jemen +27 Jižní Afrika
+211 Jižní Súdán +962 Jordánsko +1345 Kajmanské ostrovy +855 Kambodža +237 Kamerun
+1 Kanada +238 Kapverdy +974 Katar +732 Kazachstán +254 Keňa
+686 Kiribati +850 KLDR +57 Kolumbie +269 Komory a Mayotte +242 Konžská republika
+592 Koop. rep. Guyana +82 Korejská republika +506 Kostarika +53 Kuba +965 Kuvajt
+996 Kyrgyzstán +856 Laos +266 Lesotho +961 Libanon +231 Libérie
+218 Libye +863 Macao +261 Madagaskar +60 Malajsie +265 Malawi
+960 Maledivy +223 Mali +212 Maroko +692 Marshallovy ostrovy +596 Martinik
+222 Mauretánie +230 Mauritius +52 Mexiko +691 Mikronésie +976 Mongolsko
+1664 Montserrat +258 Mosambik +264 Namibie +674 Nauru +977 Nepál
+227 Niger +234 Nigérie +505 Nikaragua +683 Niue +1670 Northen Marianas
+687 Nová Kaledonie +64 Nový Zéland +968 Omán +92 Pákistán +680 Palauská republika
+970 Palestina +507 Panama +1284 Panenské ost. Britské +1340 Panenské ost. USA +675 Papua-Nová Guinea
+595 Paraguay +51 Peru +225 Pobřeží Slonoviny +1787, +1939 Portoriko +262 Réunion
+240 Rovníková Guinea +7 Rusko +250 Rwanda +503 Salvador +685 Samoa
+1721 San Martín +508 Sanit Pierre a Miquelon +966 Saudská Arábie +221 Senegal +248 Seychely
+232 Sierra Leone +65 Singapur +252 Somálsko +971 Spoj. Arabské Emiráty +94 Srí Lanka
+236 Středoafrická Rep. +249 Súdán +597 Surinam +290 Svatá Helena +1869 Svatý Kryštof a Nevis
+1758 Svatá Lucie +239 Sv. Tomáš a Princův ostr. +1784 Sv. Vincenc a Grenadiny +268 Svazijsko +963 Sýrie
+677 Šalamounovy ostrovy +992 Tádžikistán +886 Taiwan +255 Tanzanie +66 Thajsko
+228 Togo +690 Tokelau +676 Tonga +1868 Trinidad a Tobago +216 Tunisko
+993 Turkmenistán +1649 Turks a Caicos +688 Tuvalu +256 Uganda +598 Uruguay
+1 USA +998 Uzbekistán +678 Vanuatu +58 Venezuela +84 Vietnam
+670 Východní Timor +681 Wallis a Futuna +260 Zambie +263 Zimbabwe

Kompletní ceník platný do 28. 2. 2018

Kompletní ceník platný od 1. 3. 2018